معرفی

مشخصات فردی

کامبیز جلالی فراهانی

نام - نام خانوادگی : کامبیز   جلالی فراهانی

پست الکترونیکی : k_jalalifarahani@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه اقتصاد وین اتریش

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه اقتصاد وین اتریش

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه اقتصاد وین اتریش

سوابق اجرایی

·         عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی از 1379 تاکنون در واحد تهران جنوب

·         عضو کمیته ارزیابی گروه مدیریت صنعتی از 1386 تاکنون

·         عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت صنعتی و مدیریت تکنولوژی از سال 1388 تاکنون

·         عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت از سال 1390 تاکنون

·         رئیس دانشکده مدیریت از سال 1390 الی 91

·         استاد مدعو واحد امارات از سال 1391 الی 93

·         عضو کمیته ارزیابی داشجویان دکترا مدیریت واحد امارات از سال 92 الی 93عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : دانشكده مديريت

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 2

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379-07-01

کامبیز جلالی فراهانی
کامبیز جلالی فراهانی

محل خدمت :
    دانشكده مديريت
مرتبه علمی :
    استادیار
^