پایان نامه های در حال انجام


پایان نامه های دفاع شده

کامبیز جلالی فراهانی
کامبیز جلالی فراهانی

محل خدمت :
    دانشكده مديريت
مرتبه علمی :
    استادیار
^