پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

کامبیز جلالی فراهانی
کامبیز جلالی فراهانی

محل خدمت :
    دانشكده مديريت
مرتبه علمی :
    استادیار
^