فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

کامبیز جلالی فراهانی
کامبیز جلالی فراهانی

محل خدمت :
    دانشكده مديريت
مرتبه علمی :
    استادیار
^